naam:
e-mail:
ik heb:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
kind(eren) op school
Ik ga akkoord met het privacybeleid
verzenden annuleer

Uw aanmelding is met succes verwerkt.


sluiten

Vereniging voor PCBO Leeuwarden e.o.

Adresgegevens

Postadres: 
Postbus 1090
8900 CB
Leeuwarden
Bezoekadres: 
Marg. de Heerstraat 2
8921 AK
Leeuwarden

T: 058 - 213 03 50
E: info@pcboleeuwarden.nl

 
menu

Passend onderwijs op de scholen van PCBO Leeuwarden eo

Wij bieden optimaal kwalitatief hoogwaardig onderwijs, maatwerk met aandacht voor de talenten voor ieder kind. Alle leerlingen succesvol naar school is ons streven, op de volgende wijze geven wij dit vorm:  

 

Handelingsgericht werken (HGW)

Op de scholen van PCBO Leeuwarden e.o. wordt handelingsgericht gewerkt. 

Het doel van handelingsgericht werken is om het onderwijs goed af te stemmen op alle kinderen, zodat elke leerling de beste kansen krijgt om zich te kunnen ontwikkelen. “Wat heeft deze leerling nodig om zijn doelen te bereiken?” is de vraag die centraal staat.

De leerkracht en de intern begeleider van de school bespreken regelmatig de onderwijsbehoeften van de leerlingen en brengen deze in kaart. Hierbij wordt een vast aantal stappen doorlopen: de HGW-cyclus.

1 Waarnemen:  Wat zien we? Hoe gaat het met dit kind?

2 Begrijpen: Wat gebeurt er precies en wat heeft dit kind nodig?

3 Plannen: De meest effectieve aanpak bedenken. Hoe gaan we dit kind helpen?

4 Realiseren: De meest effectieve aanpak toepassen.

5 Waarnemen:  Evaluatie: wat zien we nu? Zijn er aanpassingen nodig?

Wij zijn er van overtuigd dat ouders en leerkrachten de belangrijkste volwassenen in het leven van een kind zijn. Zij vormen samen het fundament voor de ontwikkeling van het kind. Kinderen ontwikkelen zich in wisselwerking met hun omgeving. Wij werken daarom actief samen met ouders om het onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen. De communicatie verloopt open en transparant.

Wanneer de onderwijsbehoeften onduidelijk blijven, of als een leerling niet voldoende profiteert van het (extra) aanbod dat hem/haar geboden wordt, dan kan school, samen met ouders, besluiten de leerling aan te melden voor Handelingsgerichte Procesdiagnostiek.

Binnen alle PCBO-scholen bestaat ruimte leerlingen extra’s aan te bieden voor talentontwikkeling van individuele of groepen leerlingen. Dat kan gaan om extra verdieping van schoolvakken in of buiten de klas, maar ook om bijzondere programma’s op het gebied van techniek, sport of cultuur.

 

Handelingsgerichte Procesdiagnostiek

Handelingsgerichte Procesdiagnostiek is een oplossingsgerichte aanpak. Het heeft tot doel om samen (ouders, leerkracht, intern begeleider en orthopedagoog) te onderzoeken welke aanpak en ondersteuning het  beste aansluit bij de onderwijsbehoeften van de leerling, zodat de leerling alle kansen krijgt om zich optimaal te ontwikkelen.

De intern begeleider, leerkracht en ouders vragen samen het HGPD-traject aan. Bij de HGPD-gesprekken zijn altijd de ouders, leerkracht, intern begeleider en de orthopedagoog aanwezig. In het HGPD- gesprek wordt niet alleen gekeken naar belemmerende factoren voor het leren, maar vooral naar bevorderende factoren en de kansen en mogelijkhedenom de ontwikkeling van het kind positief te stimuleren. Van hieruit wordt de juiste ondersteuning gezocht. Deze kansen worden gebruikt om praktische acties te bedenken binnen de schoolsituatie, de thuissituatie en eventueel de vrije tijd. Regelmatig worden deze afspraken geëvalueerd en bijgesteld.

HGPD is een groeimodel: door samen te werken krijgen de leerkracht, de ouders en de orthopedagoog steeds meer zicht op wat het kind nodig heeft, waardoor telkens  een volgende stap kan worden gemaakt in het handelen.

Expertise

De vereniging maakt gebruik van de aanwezige expertise op schoolniveau en op bovenschools niveau, gericht op ondersteuning van de leerkracht. Daarnaast vindt nauwe samenwerking plaats met ketenpartners, zoals bijvoorbeeld het samenwerkingsverband, de gemeente en de wijk/gebiedsteams. Continue werken we samen aan het beste voor ieder kind.

Binnen PCBO werken we met een bovenschools Ondersteuningsteam. Het Ondersteuningsteam bestaat uit een bovenschools Gedragspecialist, een Orthopedagoog, een Onderwijskundige en een Schoolarts. Het Ondersteuningsteam komt maandelijks bijeen. Leerkrachten, intern begeleiders en directeuren kunnen voor een leerling, een groep of hun school vragen neerleggen bij het Ondersteuningsteam. Voordat een leerling besproken wordt, is altijd toestemming gevraagd aan de ouders.

Wanneer specialistische inzet is vereist die intern op de school niet geboden kan worden, kan een arrangement worden aangevraagd bij het Ondersteuningsteam. Het Ondersteuningsteam bekijkt samen met de school of het aangevraagde arrangement aansluit op de onderwijsbehoefte van de leerling.

Voor nadere informatie verwijzen wij u naar ons Beleid Passend Onderwijs Leeuwarden e.o.

 

(meer over dit onderwerp)

(in het nieuws)

15 april 2021

Vacature directeur IKC Willem Alexander

In samenwerking met de geledingen van de school, zoekt het bestuur van PCBO Leeuwarden... Lees meer...

24 maart 2021

Advertorial 24 maart 2021

Voor het eerst naar school? Lees meer over inschrijving, ontwikkeling en methodes. Een... Lees meer...

21 januari 2021

IKC Prins Maurits in de Leeuwarder Courant

Daar zit je dan in groep 8. Op weg naar het voortgezet onderwijs, maar hoe kies je in ... Lees meer...

19 maart 2021

PCBO Links

PCBO links... Lees meer...

30 december 2020

Corona update - brief Gemeente over noodopvang

In de strijd tegen het Coronavirus heeft het kabinet op maandag 14 december het beslui... Lees meer...